Praca w Służbie Cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego referenta Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,jest wyższy niż 6%.

 

Wymiar etatu:1

   Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu /miejsce wykonywania pracy/:

   05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji     

  w Nowym Dworze Mazowieckim,

- bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego z szczególnymi

  wymaganiami bezpieczeństwa w celu przestrzegania procedur bezpieczeństwa,

- przetwarzanie i przesyłanie informacji niejawnych w systemie komputerowym w celu bezpiecznego

  przesłania informacji niejawnych,

-sprawowanie nadzoru w zakresie poprawnego bezpieczeństwa danych i administracji systemem      

  w celu przestrzegania procedur bezpieczeństwa,

-udział w opracowaniu planu ochrony jednostki organizacyjnej pod kątem bezpieczeństwa systemu

  teleinformatycznego w celu przestrzegania procedur bezpieczeństwa,

- przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa użytkowania systemu

  teleinformatycznego w celu uzupełnienia wiedzy na temat przesyłania informacji niejawnych,

- kontrola legalności oprogramowania użytkowanego w jednostce organizacyjnej  w celu bieżącego

  nadzoru nad użytkownikami komputerów,

- kontrola ochrony informacji niejawnych które są wytwarzane, przetwarzane lub przekazywane oraz

  przestrzegania przepisów o ochronie tychże informacji w celu bezpiecznego przesyłania informacji

  niejawnych,

- informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych          

  w czasie pracy z systemem.

Warunki pracy:

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    - kontakty z pracownikami Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji,

    Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy

    - Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej w 8 godzinnym systemie pracy. Stanowisko pracy

      wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godz. dziennie z

      naturalnym i sztucznym oświetleniem. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla

      zdrowia. Stanowisko pracy usytuowane na III piętrze, budynek wyposażony w podjazd dla osób  

      niepełnosprawnych, bez windy towarowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

    Wykształcenie:

    - średnie informatyczne.

    Wymagania niezbędne:

    - 1,5 roczne doświadczenie zawodowe informatyczne,

    - umiejętność obsługi komputera.

    Wymagania pożądane:

    - poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

      „POUFNE”,

    - samodzielność, operatywność, dokładność, dyspozycyjność,

    - zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia dowodu osobistego,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa  

  popełnione umyślnie,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

- życiorys, list motywacyjny, zdjęcie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

    - kopie świadectw pracy,

    - kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Termin składania dokumentów:

    05.04.2013 roku

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 3

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

z dopiskiem „OFERTA STARSZY REFERENT/OIN/BT”

 

Inne informacje:

Zatrudnienie nowego pracownika w KPP NDMaz. może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. 

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 – 60 – 44 – 290.

 

Metryczka

Data publikacji : 19.03.2013
Data modyfikacji : 05.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Koźniewski
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Koźniewski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo-informacyjnych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Koźniewski
do góry